Mango Travel : Your Traveling Your Design
 
Mango Travel : Your Traveling Your Design
Mango Travel : Your Traveling Your Design
 
 
 
Mango Travel : Your Traveling Your Design
ใบอนุญาติเลขที่ 11/07930
 
จีน
Jiuzhaigou กด ว้าว เลย 5 วัน 4คืน
Beijing is Awesome 5 วัน 3 คืน
BREATH OF ZHANG JIA JIE 4 วัน 3 คืน
 
ญี่ปุ่น
WINTER SKI HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน
The Lost Kansai4 Osaka Kyoto 4 วัน 3 คืน
HAPPY OSAKA KYOTO NARA 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
The Lost Kansai#3 4 วัน 3 คืน
The Lost Kansai 4 วัน 3 คืน

 

เกาหลี
HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5 วัน 3 ตืน
 
ฮ่องกง
EASY CHILL CHILL IN HONGKONG 3 วัน 2 คืน
 
อินเดีย
อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน 9 วัน
 
คุรกี
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
 
พม่า
พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน
พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
 
มาเก๊า
มาเก๊า 3 วัน
 
สิงคโปร์
SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน
 
เวียดนาม
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ซิ ตี ้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน
ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4 วัน
 
ยุโรป
เยอรมัน ออสเตรีย สโลวาเกีย เช็ ก ฮังการ ี 8 วัน 5 คืน
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
ท ัวร์ฝร ั่งเศส ปารีส 6 วัน 3 คืน
ทัวณ์เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน 7 วัน 4 คืน
รัสเซีย ดูไบ 6 วัน
ตุรกี ...อียิปต์
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี -สโลวัค-เช็ ก 8 วัน 5 คืน
 
บริษัท แมงโก้ ทราเวล จำกัด
อาคารชัยสงวน ชั้น 4 เลขที่ 1575/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
TEL : 02-6529191-3
FAX : 02-6529194
OFFICE MOBILE : 098-8286811,083-0965852
ID LINE : sumitrasuang
   
 
บริษัท แมงโก้ ทราเวล จำกัด
จากประสบการณ์ด้านการเดินทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมกว่า 40 ปีของผู้ก่อตั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ได้เห็นได้รับรู้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นวิถีชีวิตที่หลากหลายสถานที่แปลกใหม่ และวิวัฒนาการของโลกที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างไม่มีวันหยุด จึงอยากถ่ายทอดสิ่งดีๆที่ได้คัดสรรค์แล้วให้ทุกท่านได้สัมผัสเพื่อเป็นรางวัลชีวิต

และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่ลงตัว ตลอดจนงบประมาณ ผู้ก่อตั้งจึงต้องการจะให้แมงโก้ทราเวลเป็นบริษัททัวร์ที่จะทำให้การเดินทางของลูกค้าเป็นจริงได้ โดยลดปัญหาด้านต่างๆมากที่สุด เพื่อให้การเดินทางเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจตลอดการเดินทาง จึงมีนโยบายแน่วแน่ที่จะเน้นถึงงานด้านบริการให้ดีเลิศเป็นอันดับแรก โดยไม่ได้คำนึงถึงปริมาณงานที่เข้ามา ทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเต็มที่อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีพนักงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในแต่ละด้านมากกว่า 20 ปีไม่ว่าจะเรื่องทัวร์ตั๋วเครื่องบิน การดูงานการจัดประชุม ตลอดจนเรื่องโรงแรมที่พักซึ่งสามารถให้คำแนะนำแก่ทุกท่านได้อย่างตรงจุด
Mango Travel : Your Traveling Your Design
 
พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน 9 วัน
เยอรมัน ออสเตรีย สโลวาเกีย เช็ก ฮังการี 8 วัน 5 คืน
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
WINTER SKI HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน
The Lost Kansai4 Osaka Kyoto 4 วัน 3 คืน
อียิปต์..ไคโร..อเล็กซานเดรีย 5 วัน 2 คืน
HAPPY OSAKA KYOTO NARA 5 วัน 4 คืน
HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน
Jiuzhaigou กด ว้าว เลย 5 วัน 4 คืน
Beijing is Awesome 5 วัน 3 คืน
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ซิ ตี ้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน
The Lost Kansai#3 4 วัน 3 คืน
BREATH OF ZHANG JIA JIE 4 วัน 3 คืน
มาเก๊า 3 วัน
พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
EASY CHILL CHILL IN HONGKONG 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน
The Lost Kansai 4 วัน 3 คืน
SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน

- GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส
- Universal Studio of Singapore
- อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรง ละครเอสพลานาด – น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัด พระเขี้ยวแก ้ว – ช ้ อปป ิ ้ งที ่ ถนนออร์ชาร์ด

กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกำยน : 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พฤศจิกายน 2560 16,900
ธ ันวำคม : 1-3, 8-10, 15-17 ธันวาคม 2560 17,900
ธ ันวำคม : 9-11 ธันวาคม 2560 18,900
ธ ันวำคม : 30 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561, 31 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 19,900

ราคาเริ่มต้น 16,900 .-
ทัวร์ฝร ั่งเศส ปารีส 6 วัน 3 คืน

- เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ว ัฒนธรรม และแฟช ั ่ นที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก
- ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล มหาวิหารนอเทรอดาม ประตู ช ั ยนโปเลี ยน
- ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอ ั นคลาสส ิ คริมฝั่งแม่น ้า
- ชมความงดงามปราสาทเชอนองโซที่เมืองตูร์ ชมพระราชว ังแวร ์ ซายส ์
- ช้ อปป ิ ้ งกระจายย่านถนนชองป ์สเอล ิ เซ่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ ลาว ัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์ เล็ท
- อิสระฟรีเดย์ 1ว ัน ให้ ท่ านเลื อกช้ อปป ิ ้ งหร ื อท่ องเที ่ ยวเมื องปาร ี ส เมื องแห่ งแฟช ั ่ นตามอ ั ธยาศ ั ย

กำหนดการเดินทาง
8-13 พ.ย. 37,900
22-27 พ.ย. 36,900
29พ.ย. – 4ธ.ค. 37,900
ราคาเริ่มต้น 35,900.-
ทัวร์เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน 7 วัน 4 คืน

- กร ุงโคเปนเฮเก้น >> เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองแห่งกลิ่นอายแห่งความรักในเทพนิยาย
- DFDS>> ล่องเรือส าราญสู่..ออสโล เพลิดเพลินไปกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ
- กร ุงออสโล >> เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
- กร ุงสตอกโฮล์ม >> เป็ นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน “ราชินีแห่งทะเลบอลติก”

กำหนดการเดินทาง
23-28 พ.ย.60 31,113
7-12 ธ.ค.60 33,333
ราคาเริ่มต้น 29,992.-
รัสเซีย ดูไบ 6 วัน

- ท่องเที่ยว 2 ประเทศ แบบคร ั้งเดียว
- มอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมหลากส ีส ั นหน ึ ่งเด ียวของโลก
- ล่องเรือชมความสวยงามใจกลางมอสโคว
- ดินแดนตะลุยเนินทราย พระอาทิตย์ตกดิน กินบาร์บีคิว
- ที่สุดแห่งความมั่งค ั่ง ล ้าสมัย ตึกสูงระฟ้ า สวรรค์บนดินผู้ร ักความท ันสมัย

กำหนดการเดินทาง
23-28 พ.ย.60 31,113
7-12 ธ.ค.60 33,333
ราคาเริ่มต้น 29,992.-
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี -สโลวัค-เช็ ก 8 วัน 5 คืน

- มิวนิค (เยอรมัน)–ฮัลสตัท(ออสเตรีย) -กรุงเวียนนำ -ช้ อปปิ ้งถนนคำร์ตเนอร์
- เวียนนำ(ออสเตรีย) – เข้ำพระรำชวังเชรินน์บรุนน์ – กรุงบูดำเปสต์ (ฮังกำรี ) – ป้ อมปรำกำร Fisherman‘s Bastion - โบสถ์ Matthias -ล่องเรือในแม่น ้ำดำนูบ
- บูดำเบสต ์ (ฮังกำร ี ) – บรำติสลำวำ (สโลวัค) – ภำยนอกปรำสำทแห่ง กรุงบรำติสลำวำ – กรุงปรำก(สำธำรณรัฐเช็ก)- สะพำนชำร ์ลส ์
- กรุงปรำก (สำธำรณรัฐเช็ ก) –ปรำสำทแห่งกรุงปรำก – เชสกี ้ครุมลอฟ ปรำสำทครุมลอฟ

กำหนดการเดินทาง
4-11 / 23-30 พ.ย.60 54,900.-
ราคาเริ่มต้น 54,900.-
 
 
 
 
Mango Travel : Your Traveling Your Design
View My Stats